Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości

Dla Płazy został opracowany Plan Odnowy Miejscowości. Jest to dokument strategiczny określający rozwój wsi w sferze społeczno-gospodarczej na najbliższe lata.

Inicjatorem przygotowania Planu była Anna Siewiorek z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta w Chrzanowie. Sołtys Leszek Kowalski wraz z Radą sołecką powołał grupę inicjatywną, do której weszli przedstawiciele instytucji mających siedzibę na terenie Płazy oraz  stowarzyszeń zrzeszających mieszkańców wsi. Reprezentują oni interesy naszej małej społeczności lokalnej.

Głównym źródłem wiedzy potrzebnym do przygotowania Planu byli sami mieszkańcy wsi, którzy mogli wypowiedzieć się podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie ankiety na przełomie maja i czerwca 2009 roku.

Przedsięwzięcia, jakie mają zostać zrealizowane podzielono na dwie grupy: działania inwestycyjno-remontowe oraz działania społeczno-kulturalne.

Zadania ujęte w Planie Odnowy Miejscowości wpisują się w założenia Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013, szczególne cele zawarte w Osi priorytetowej 3. Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, a także w Osi priorytetowej 4.

Plan może stanowić również dokument pomocniczy przy planowaniu działań współfinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet 6 – Spójność wewnątrz regionalna, Działanie 6.2 – Rozwój obszarów wiejskich oraz przy aplikowaniu o środki finansowe z innych źródeł.

Plan Odnowy Miejscowości Płaza jest zgodny z celami strategicznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2004-2015, w szczególności z: Celem nr 1 – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy eliminuje zagrożenia środowiska, cel szczegółowy – Zagrożenia skażenia wód podziemnych i powierzchniowych są eliminowane, oraz Celem nr 5 – Atrakcyjny wizerunek gminy, cel szczegółowy 3 – Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości. Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców, sektor publiczny i prywatny.

Każdy może zapoznać się z prezentowanymi poniżej pełnymi treściami dokumentów:

Plan Odnowy Miejscowości Płaza

Zadania zgłoszone do Planu

Wszelkie uwagi dotyczące Planu można zgłaszać na redakcja@plaza24.eu