Działalność

Działalność

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „RELAX” rozpoczęło działalność 1 września 2005 roku. Na pierwszym zebraniu, w którym uczestniczyło 40 osób. Wybrano Komitet Założycielski i Zarząd Stowarzyszenia.

Skład Komitetu Założycielskiego:

  1. Władysława Kosowska
  2. Kazimiera Sienkiewicz
  3. Bogumiła Wójcik

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Zdzisław Kosowski – Przewodniczący
  2. Bronisław Gaweł – Z-ca Przewodniczącego
  3. Józef Bąk – Sekretarz
  4. Maria Płoszczyca – Skarbnik

Komitet Założycielski, korzystając z wydatnej pomocy Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” w Trzebini, złożył w Sądzie Rejonowym w Krakowie potrzebną do rejestracji Stowarzyszenia dokumentację. Sąd Rejonowy w Krakowie dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 4 listopada 2005 roku.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdy wtorek o godz. 1600 w okresie zimowym i o godz. 1700 w okresie wiosenno-letnim. Składka członkowska wynosi 20 zł na rok, wpisowe 5 zł. Do Stowarzyszenia może należeć każdy emeryt, rencista i inwalida oraz jego współmałżonkowie. Na dzień 1 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie liczyło 129 osób.
W Stowarzyszeniu działa Komisja Kulturalno-Oświatowa i Zdrowotna, Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna.
W okresie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie zorganizowało wiele różnych imprez, wycieczek i spotkań.
Co roku organizowana jest zabawa z okazji Dnia Seniora oraz zabawa Sylwestrowa. Zorganizowano 16 wycieczek krajoznawczych i 5 wyjazdów na zakupy do Cieszyna, byliśmy 5 razy w teatrze i 3 razy na operetce. W siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano 20 zabaw i 12 poza siedzibą. Wręczono ogółem 45 paczek żywnościowych w czasie odwiedzania chorych członków. Uroczyście obchodzono okrągłe rocznice urodzin najstarszych członków oraz 50-lecia małżeństwa. Dla poszkodowanych w pożarach domów 2 członków zorganizowano zbiórkę pieniędzy. W okresie jesienno-zimowym corocznie organizowany jest turniej gry w „Remika”. Zespół kolędniczy „Z Rajem” powstały przy Stowarzyszeniu występował w XXXVI Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej. Dla wnuków organizowane są Mikołajki. Z okazji Dnia Dziecka razem z Radą Sołecką i Biblioteką w Płazie organizowane są pikniki dla dzieci. Członkowie Stowarzyszenia wybudowali grill przy „Stoku”, który służy całej społeczności lokalnej oraz wykonali remont siedziby i aneksu kuchennego przy współpracy z Sołtysem. Organizowano zbiórkę złomu wśród członków, a uzyskane pieniądze przeznaczono na dofinansowanie wycieczek. Zajmowano się również rozprowadzaniem wśród członków i najuboższych rodzin w Płazie produktów spożywczych otrzymanych z Banku Żywności w Krakowie.
Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy pięciu naszych członków, którzy odeszli od nas na zawsze razem z pierwszym Przewodniczącym Zdzisławem Kosowskim.
Stowarzyszenie na co dzień współpracuje z organizacjami działającymi na terenie Płazy, tj. Radą Sołecką, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym, Grupą Śpiewaczą „Płazianki”, Kołem Emerytów Nr 9 PZERiI oraz Urzędem Miejskim Gminy Chrzanów i Bankiem Spółdzielczym w Chrzanowie. Dotacje z UMiG i Banku Spółdzielczego pozwolą zorganizować wyjazd do teatru.
W 2009 roku nawiązano ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół „Nie bądź sam” w Żarkach wymieniając między sobą doświadczenia w prowadzeniu działalności oraz organizując wspólne spotkania i zabawy.
W miesiącu styczniu 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia na VI kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia stara się by członkowie miło, pogodnie i z pożytkiem dla nich spędzali wolny czas oraz brali czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym miejscowości.

Mieczysław Bochenek