Rezerwaty

Rezerwaty

Lipowiec

Rezerwat położony jest na południowo-zachodnich skłonach Wzgórza Lipowiec (362 m n.p.m.) w pobliżu wsi Babice, w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, w obrębie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Wzgórze porastają naturalne lasy bukowe z zachowanym wiekowym drzewostanem, zwane „Czarnym Lasem”. W runie lasu bukowego rosną rzadkie i chronione rośliny naczyniowe oraz zarodnikowe.
Osobliwością florystyczną jest stanowisko kruszczyka drobnolistnego Epipactis Microphylla, odkryte po raz pierwszy przez Pawłowskiego w 1926 roku. Właśnie dla ochrony stanowiska tego rzadkiego w Polsce (ginącego) gatunku storczyka utworzono tu w 1933 r. obszar chroniony, na podstawie pisma wojewody krakowskiego.


Bukowica

W celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu Garbu Tenczyńskiego utworzono rezerwat Bukowica. Obszar chroniony obejmuje wzniesienie o tej samej nazwie (362 m n.p.m.) otoczone rozległym kompleksem borów sosnowych.
Cennym przedmiotem ochrony jest fragment żyznej buczyny karpackiej Dentario Glandulosae-Fagetum z dobrze wykształconym runem.
W rezerwacie chroni się ponadto populacje rzadkich składników flory naczyniowej i mszaków. Efektownie prezentują się okazy kwitnącego bluszczu oplatające pnie sosen do wysokości 10 m.


Dolina Wisły

Jest to największy z typowanych obszarów cennych ornitologicznie, obejmujący cały znajdujący się w granicach Związku Jurajskich Parków Krajobrazowych odcinek doliny Wisły, od ujścia potoku Chechło do granicy województwa na wschodzie, wraz z przyległymi podmokłymi łąkami, starorzeczami i kompleksami stawów. Leżące dalej na południe, po drugiej stronie Wisły stawy koło Zatora należą do najcenniejszych w skali kraju lęgowisk ptaków wodno – błotnych.

Gnieżdżą się na tym terenie między innymi: bąk, bączek, derkacz, słonka, bekas kszyk, rycyk, brodziec samotny, sieweczka rzeczna, brodziec krwawodzioby, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna i trzmielojad. Z terenu tego pochodzi wiele obserwacji gatunków nie stwierdzonych nigdzie indziej na obszarze ZJPK takich jak ostrygojad, bekas dubelt, kania czarna, gągoł, uhla, markaczka, nur rdzawoszyi, tracze i inne.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostoi mają swoje stanowiska bobry. Na terenie tym obserwowano również wydrę.