Zabytki

Zabytki

Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pomnikami przyrody – są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody.

W 2007 roku został wydany przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Rejestr Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy.

Rejestr zabytków nieruchomych województwa małopolskiego: z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy / [red.: Jan Janczykowski et al.]. – Kraków: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 2007.

Na terenie Płazy w rejestrze znajdują się:

156. Płaza, gm. Chrzanówkościół parafialny p.w. św. Krzyża z wyposażeniem, st. rej. 641, z 14.09.1959 (mapa O4, B2)
157. Płaza, gm. Chrzanówzespół pałacowy: pałac, zespół zabudowań gospodarczych, park, ogrodzenie z bramami, A-1687/98 z 30.12.1998 (Kat) (mapa O4, B2)
158. Płaza, gm. Chrzanówpiec kręgowy typu Hoffman do wypału wapna, ul. Sobieskiego, A-304 z 13.10.1971 (Kat) (mapa O4, B2)
Rejestr zabytków nieruchomych województwa małopolskiego: z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy / [red.: Jan Janczykowski et al.]. – Kraków: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 2007, s. 27.