Statut Sołectwa

Status Sołectwa

 

Uchwała1 Nr XXI/282/08
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 25 marca 2008 r
.

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Płaza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7, art.35 ust.1 i art.48 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Chrzanów – na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska uchwala co następuje:

Statut Sołectwa Płaza


I. Postanowienia ogólne


§ 1

Sołectwo Płaza jest wspólnotą osób zamieszkałych na jego terenie.


§ 2

Sołectwo stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Chrzanów.
Obszar sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.


II. Ustrój i organy Sołectwa.


§ 3

 1. Organy Sołectwa stanowią:
  1. Zebranie Wiejskie,
  2. Sołtys.
 2. Zebranie Wiejskie może tworzyć i wyposażać w określony zakres działania komisje stałe lub doraźne, komitety społeczne dla realizacji inicjatyw społeczno – gospodarczych w tym także Komisję Rewizyjną dla kontroli działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 3. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka w składzie od 5 do 13 członków, z wyjątkiem określonym w § 25 ust. 3.
  Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.


§ 4

 1. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
 2. Wybory Rady Sołeckiej i Sołtysa odbywają się nie później niż w okresie 4 miesięcy od wyboru Rady Miejskiej.
 3. W przypadku wyboru nowego Sołtysa w trakcie kadencji Rady Sołeckiej kadencja nowego Sołtysa upływa wraz z kadencją Rady Sołeckiej.


§ 5

Do zadań Sołectwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców, w granicach kompetencji określonych ustawą o samorządzie gminnym i przepisami szczególnymi.


§ 6

Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczo – kontrolnym Sołectwa.


§ 7

 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do głosowania,
  3. na wniosek Burmistrza.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt „b” i „c” zebranie winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania Sołtys powiadamia mieszkańców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie.
 4. Zebrania Wiejskie odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak dwa razy w roku – po jednym w każdym półroczu.
 5. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa na podstawie ust. 1 pkt. b i c oraz ust. 4 Burmistrz może zwołać nadzwyczajne Zebranie Wiejskie.


§ 8

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.


§ 9

Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał, jeżeli

 1. zostało prawidłowo zwołane
  oraz
 2. gdy uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 5% uprawnionych lub w drugim terminie – bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych.


§ 10

Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub za zgodą Zebrania wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej, a w przypadku zawartym w § 7 ust. 5 osoba zaproponowana przez Burmistrza – za zgodą Zebrania.


§ 11

Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach, a w szczególności dotyczących:

 1. wykonywania przysługujących Sołectwu praw majątkowych,
 2. decydowania o podejmowaniu inicjatyw lokalnych (czynów społecznych), formie ich realizacji oraz wysokości dobrowolnych świadczeń mieszkańców,
 3. tworzenia, określania zadań, nadzorowania i znoszenia innych jednostek Sołectwa np. Komisji, społecznych komitetów budowy itp.,
 4. kontrolowania działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 5. opiniowania, obejmujących Sołectwo lub choćby jego część, projektów zagospodarowania przestrzennego Gminy, lokalizacji inwestycji komunikacyjnych, przemysłowych, powodujących uciążliwość dla otoczenia itp.,
 6. podejmowania wspólnych z innymi sołectwami przedsięwzięć,
 7. współpracy z organami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami i instytucjami,
 8. współdziałania mieszkańców w zapewnieniu bezpieczeństwa, spokoju, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, poprawy estetyki, opieki zdrowotnej itp.,
 9. wspierania inicjatyw kulturalno – oświatowych, sportowych itp.,
 10. współdziałania w sprawach zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznych,
 11. innych istotnych dla Sołectwa, bądź wynikających z przepisów szczególnych.


§ 12

 1. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.
 2. Do ważniejszych zadań Sołtysa należy:
  1. zwoływanie, proponowanie programu i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
  2. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
  3. reprezentowanie Sołectwa,
  4. uczestniczenie na zasadach określonych przepisami statutu w sesjach Rady Miejskiej jak również w naradach i szkoleniach sołtysów,
  5. składanie Zebraniu Wiejskiemu corocznych sprawozdań z działalności swojej oraz Rady Sołeckiej,
  6. zwoływanie, proponowanie programu i przewodniczenie na posiedzeniach Rady Sołeckiej,
  7. inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społeczno – gospodarczych i współuczestniczenie w ich realizacji,
  8. przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Biura Rady Miejskiej,
  9. utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami Gminy,
  10. informowanie o osobach do objęcia pomocą społeczną,
  11. łagodzenie sporów międzyludzkich,
  12. utrzymywanie stałych kontaktów z mieszkańcami Sołectwa.
 3. Rada Miejska może ustanowić zasady otrzymywania przez Sołtysa diet oraz pokrywania kosztów podróży służbowych.


§ 13

Zadania swoje Sołtys realizuje przy pomocy działającej pod jego przewodnictwem Rady Sołeckiej. Rada Sołecka pracuje pod przewodnictwem Sołtysa. W szczególności Rada Sołecka:

 1. współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
 2. inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
 3. podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju Sołectwa,
 4. zapewnia składanie propozycji do budżetu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dot. procedury budżetowej.


§ 14

Wspomaganie pracy Sołtysa przez Radę Sołecką polega na udzielaniu pomocy, zwłaszcza przez:

 1. współudział w opracowaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego oraz po podjęciu – w ich realizacji,
 2. służenie radą co do sposobu rozwiązywania trudnych problemów Sołectwa,
 3. mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich realizacji,
 4. wykonywanie zadań powierzonych przez Sołtysa,
 5. informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia przez stosowne organy czy instytucje,
 6. opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa,
 7. inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszeniu warunków życia mieszkańców Sołectwa.


§ 15

Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są podpisywane i przechowywane przez Sołtysa.


§ 16

Sołtys jest zobowiązany do bezzwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni, przekazywania podjętych przez Zebranie Wiejskie uchwał wraz z protokołem obrad do Biura Rady Miejskiej, które wchodzą w życia w terminie 7 dni od dnia przekazania.


§ 17

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy podjęciu uchwały Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Rady wstrzymuje jej wykonanie i zwraca Sołtysowi celem jej uchylenia lub zmiany przez Zebranie Wiejskie.


III. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.


§ 18

 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa.
 3. Nie mają prawa wybierania osoby:
  1. ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu,
  2. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
 4. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze i jest mieszkańcem danego Sołectwa.


§ 19

 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz Miasta Chrzanowa na dzień wolny od pracy.
 2. Burmistrz Miasta Chrzanowa ustala kalendarz wyborczy oraz siedzibę Sołeckiej Komisji Wyborczej.
 3. Burmistrz Miasta Chrzanowa powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów na terenie danego Sołectwa w składzie 5 członków (to jest przewodniczącego, zastępcy i trzech członków).


§ 20

 1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się do Sołeckiej Komisji Wyborczej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
 2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę z 10 podpisami popierającymi tego kandydata, na której oprócz podpisu umieszczone będzie imię i nazwisko, adres, pesel.
 3. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej.
 4. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Sołecka Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i podaje ją do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie wskazanym w kalendarzu wyborczym.


§ 21

 1. Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
 2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
 3. Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach od 8.00 do 18.00.
 4. Wybory przeprowadza Sołecka Komisja Wyborcza. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, czy potrzebna do głosowania ilość kart znajduje się w lokalu wyborczym.
 5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przewodniczący lub jego zastępca i co najmniej dwóch członków komisji.
 6. Komisja może żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli jego tożsamość nie jest znana członkom komisji.


§ 22

 1. Po otrzymaniu karty do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.
 2. Po otrzymaniu karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znaki „X” w kratkach po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos, w ilości nie większej niż statutowy skład Rady Sołeckiej.
 3. Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie.
 4. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.


§ 23

Za nieważne uważa się głosy:

 1. jeżeli na karcie do głosowania na Sołtysa umieszczono znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,
 2. jeżeli na karcie do głosowania na członków Rady Sołeckiej umieszczono znak „X” przy większej liczbie nazwisk niż liczba członków Rady Sołeckiej określona w Statucie Sołectwa lub nie umieszczono znaku „X” przy żadnym z nazwisk,
 3. jeżeli na karcie do głosowania brak pieczęci Urzędu Miejskiego w Chrzanowie,
 4. jeżeli na karcie do głosowania dopisano dodatkowe nazwisko lub nazwiska.


§ 24

 1. Sołecka Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.
 2. Protokół powinien zawierać:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania,
  3. liczbę oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców, w tym:
   • liczbę głosów ważnych,
   • liczbę głosów nieważnych,
  4. liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  5. czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
 3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej.
 4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu Burmistrzowi Miasta Chrzanowa oraz podaje wyniki wyborów do publicznej wiadomości przez wywieszenie drugiego egzemplarza protokołu w lokalu wyborczym.


§ 25

 1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10% uprawnionych do głosowania. Przy ustalaniu ważności wyborów bierze się pod uwagę ilość wydanych kart go głosowania.
 2. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów kandydatów Burmistrz Miasta Chrzanowa zarządza ponowne wybory. W wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
 3. Członkami Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało równą ilość głosów zostają oni wybranymi do Rady Sołeckiej nawet w sytuacji, gdy ich liczba przekroczy ilość określoną w § 3 ust. 3.


§ 26

 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborcy mogą wnosić do Burmistrza Miasta Chrzanowa pisemne protesty dotyczące ważności wyborów.
 2. Burmistrz bada zarzuty podniesione w proteście oraz sprawdza prawidłowość przeprowadzenia wyborów.
 3. W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogły mieć wpływ na wyniki wyborów.
  Burmistrz Miasta Chrzanowa unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory, które winny się odbyć w ciągu 60 dni od daty unieważnienia.


§ 27

 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:
  1. zrzeczenia się mandatu,
  2. śmierci,
  3. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  4. odwołania.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 wobec Sołtysa Burmistrz Miasta Chrzanowa zarządza wybory uzupełniające, a w przypadku Rady Sołeckiej jej członkiem zostaje osoba z kolejno największą ilością głosów uzyskanych w wyborach, a jeżeli takowej nie było do upływu kadencji Rada Sołecka działa w zmniejszonym składzie.


§ 28

 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przez upływem kadencji w drodze referendum, na wniosek co najmniej 15% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, zwanych dalej „inicjatorem referendum”.
 2. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej.
 3. Wniosek o przeprowadzenie referendum inicjator referendum składa Burmistrzowi Miasta Chrzanowa wraz z uzasadnieniem.
 4. Inicjator referendum, na swój koszt, podaje, do wiadomości mieszkańców Sołectwa informację o zgłoszonym wniosku i jego uzasadnienie.
 5. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od złożenia wniosku Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
 6. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.
 7. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź.
 8. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Sołtysa lub Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, oznacza zakończenie działalności odwołanego organu.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Burmistrz Miasta Chrzanowa zarządza ponownie wybory do Rady Sołeckiej, której kadencja upłynie wraz z upływem kadencji Rady Gminy.
 10. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio § 18 ust.2 i 3; § 19; § 21 ust.2, 3, 4, 5, 6; § 22 ust.1, 3, 4; § 23 pkt 3, 4; § 24; § 26 dotyczące wyborów.


IV. Gospodarowanie mieniem.


§ 29

 1. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności użytkowania lub inne prawa rzeczowe lub majątkowe pozostają nienaruszone.
 2. Rada Miejska nie może uszczuplić tych praw bez zgody zebrania wiejskiego.
 3. Zbycie mienia gminnego (sołeckiego) może nastąpić wyłącznie za zgodą zebrania wiejskiego.
 4. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego stanowią dochód sołectwa.


V. Kontrola i nadzór nad Sołectwem.


§ 30

 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska m.in. poprzez rozpatrywanie sprawozdań z działalności, ocenę stanu Sołectwa oraz dokonywanie lustracji Sołectwa.
 2. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz.


VI. Postanowienia końcowe.


§ 31

 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
 2. Interpretacji statutu, w szczególności w przypadkach spornych dokonuje wiążąco Rada Miejska.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN II.0911-60-08 z dnia 29 kwietnia 2008r. Wojewoda Małopolski
stwierdził nieważność uchwały w zakresie §3 ust. 2, §11 lit. C i §17 uchwały